लेले हितवर्धक मंडळाला सढळ हस्ते मदत करणारे आधारस्तंभ

 

( रुपये  10000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

सदाशिव एन लेले

महात्मा सोसायटी, कोथरुड, पुणे

10000/-

 

डॉ माधव वासुदेव लेले

निळकंठ सोसायटी, मखमली तलाव, ठाणे

12000/-

          
       

( रुपये  5000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

मंगला पेठे

पुणे

5000/-

02

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

5000/-

03

 रामचंद् दत्तात्रय लेले

 पवई, मुंबई

5001/-

       
       

( रुपये 1000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

विवेक लेले

पुणे

3000/-

02

श्रीपाद नारायण लेले

पुणे

1000/-

03

राजाराम प्रभाकर लेले

पुणे

1000/-

04

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-

05

श्रीपाद कृष्णाजी लेले

बोरीवली

1001/-

 06

विश्र्वेश सदाशिव लेले

दहिसर, मुंबई

1111/-

07

डॉमाधव वासुदेव लेले

निळकंठ सो, मखमली तलाव, ठाणे

1264/-

 

   0 8 ेसुभाष भास्कर लेले बडोदा       1000/-
   0