Thanks for those, who sent their update data to us.
That data is also added in
Kulavrutant

लेले कुलनाम धारक व्यक्ती सुची

 

NOW YOU CAN MAKE ONLINE REGISTRATION FOR MEMBERSHIP. आता प्रत्येक लेले कुलनांम धारकास स्वतंत्र 'सांकेतीक ओळख क्रमांक' देण्यात आले आहेत. 'लेले कुलनांम धारक व्यक्ती सुची' मध्ये पाहू शकता
Email to lelehitwardhak@gmail.com or SMS / whatsapp to 9076028237 , 9850085959 

Forms Available bellow, requested to fill up & send

Membership Form  (Online )  Family Information Form (Online )

बँकेच्या खात्याची माहिती - खातेदाराचे नांव - 'लेले हितवर्धक मंडळ'. बँकेचे नाव - दी सारस्वत को.ऑप.बँक. शाखा - कोपरी शाखा, ठाणे पुर्व. बचत खाते नं. - 405200100000237 आय एफ एस सी कोड नं. - एस आर सी बी 0000405 . Kuladevat Velneshwar Location Link

Kulaswamini ShriMahalaxmi Location Link

Location map of Maharashtra Link

Ambejogai Devasthan Location Link

संकेत स्थळावर उपलब्ध माहितीच्या अचूकतेची आम्ही हमी देत नाही, कृपया याचा वापर कुठल्याही कायदेशीर कामासाठी करू नये. हि विनंती.

                                                                                             website counter code  website counter code  
Webmaster Indo Info Services